Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Algemene voorwaarden voor Individuele klanten

Artikel 1 Definities

Ondernemer; Hierna te noemen Compleet in Balans (CiB) gevestigd te Den Haag en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel; 5815567

Klant; degene die yogalessen, workshops of coaching volgt of wenst te volgen bij Compleet in Balans.

Eerste les: een eenmalige gratis les die door de Klant dient te worden betaald om een yogales voor de eerste keer uit te proberen

Workshop; een Workshop die wordt of is aangeboden door CiB en die door de Klant dient te worden betaald of is betaald

Prijslijst; De huidige prijslijst zoals gepubliceerd op de website van Compleet in Balans

Website; De website van Compleet in Balans: http://www.compleet-in-balans.nl 

Artikel 2 Het aanbod

Informatie volgt

Artikel 3 Reserveren en annuleren van Coaching

1. Een afspraak kan telefonisch of via de mail besproken worden.

2. Een afspraak kan kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voor aanvang. Annuleringen die korter dan 24 uur van tevoren worden gedaan worden (volledig) in rekening gebracht.

3. Voor het niet afzeggen en/of niet aanwezig zijn bij een afspraak zal deze volledig in rekening worden gebracht aan de Klant.

Artikel 4 Reserveren en annuleren van (prive)lessen

1. Een les kan telefonisch of via de mail besproken worden.

2. Een besproken les kan kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voor aanvang van de les. Annuleringen die korter dan 24 uur van tevoren worden gedaan worden (volledig) in rekening gebracht.

3. Voor het niet afzeggen en/of niet aanwezig zijn bij een les zal deze volledig in rekening worden gebracht aan de Klant

Artikel 5 Reserveren en annuleren van workshops

1. Reserveringen voor workshops kunnen via een mail of telefonisch worden gedaan en kunnen tot 3 dagen van te voren kosteloos worden geannuleerd.

2. Voor het niet afzeggen en/of niet aanwezig zijn bij een workshop zal deze volledig in rekening worden gebracht aan de Klant

3. CiB behoudt zicht het recht voor een workshopte annuleren of wijzigen bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. In een dergelijk geval zal de Klant zijn of haar geld terug ontvangen.

Artikel 6 Betalingen

1. Een Les, Afspraak of Workshop moet voor aanvang zijn betaald door de Klant.

2. Een workshop dient uiterlijk binnen 5 dagen na aanmelding te worden betaald.

3. Betaling zal plaatsvinden via een bank overboeking door de Klant of contant in de studio van Compleet in Balans

Artikel 8 Prijs en Prijswijziging

1. Prijzen kunnen tussentijds worden gewijzigd. Klanten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

2. Alle prijzen in de Prijslijst zijn inclusief BTW.

Artikel 9 Overige bepalingen

3. Compleet in Balans behoudt zich het recht voor de klant deelname aan de lessen te weigeren en overeenkomsten per direct te beëindigen indien zij hiervoor gegronde redenen kent. 

Algemene voorwaarden v0or zakelijke klanten en organisaties

Artikel 1 Definities

  • Ondernemer; Natuurlijke of rechtspersoon, betrokken bij Compleet in Balans (CiB)
  • Consument; Natuurlijke persoon die een Overeenkomst aangaat met Compleet in Balans
  • Overeenkomst; Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

2. Indien noodzakelijk kan Ondernemer de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen. De huidige en geldige voorwaarden zijn altijd beschikbaar via de website en op te vragen via de mail. 3. Ondernemer zal eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden per e-mail aankondigen en/of via de website.

Artikel 3 Het aanbod

1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende 30 dagen na dagtekening van kracht.

2. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.

3. Het aanbod gaat - schriftelijk of elektronisch - vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 De overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod.

2. De Overeenkomst is strikt persoonlijk. 

Artikel 5 De bedenktijd

1. Gedurende een bedenktijd van een week (5 werkdagen) na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. 2. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van het overeengekomen. 

Artikel 6 Duur en beëindiging

1. De Overeenkomst dient schriftelijk of, indien de Overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd, uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de in de Overeenkomst genoemde aanvangsdatum. Na deze periode van 3 werkdagen is restitutie niet meer mogelijk.

2. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de Overeenkomst als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de overeengekomen afspraak verplaats naar een datum vooruit in de tijd.

3. In geval van een persoonlijke situatie dient er direct contact op te worden genomen met Ondernemer, per situatie zal worden gekeken naar een passende oplossing.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

1. Gedurende de Overeenkomst kunnen er geen prijswijzigingen plaatsvinden.

2. Ondernemer kan de prijs op elk moment wijzigen met in acht neming van art7.1

3. Zet en drukfouten op de website voorbehouden

Artikel 8 Tussentijdse wijzigingen

1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 2 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ontstaan door overmacht vervalt de termijn van 2 weken, de Consument zal dan zo snel als mogelijk geïnformeerd worden.

3. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om de Overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, worden vooruitbetaalde gelden terugbetaald.  

Artikel 10 Betalingen

1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen. De algemene betalingstermijn is 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen.

2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder C en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot Compleet in Balans te weigeren.

4. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Compleet in Balans kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de Klant.

2. Iedere Klant die bij een Overeenkomst sluit met Ondernemer is verplicht een zwangerschap en/of lichamelijke/psychische klachten onmiddellijk te melden aan Ondernemer.

3. Deelname aan één van de overeengekomen diensten binnen de Overeenkomst betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden en daarbij accepteert de Consument het risico van eventueel oplopen van blessures of letsel.

Compleet in Balans biedt de volgende richtlijnen om een risico op blessure of letsel te beperken:

  • Raadpleeg altijd een huisarts wanneer je niet zeker bent van de huidige gezondheid of wanneer je zwanger bent.
  • Indien je een blessure of andere lichamelijke klacht hebt informeer vooraf Compleet in Balans
  • Luister goed en volg de instructies op die gegeven worden
  • Luister goed naar je eigen lichaam en de lichamelijk beperkingen
  • Doe geen oefeningen die pijnlijk voor je zijn.
  • Stel vragen als je niet zeker bent hoe iets moet of wordt bedoelt. 

12. Privacy

Compleet in Balans gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens van 8 december 1992 en zal persoonlijke informatie van klanten nooit aan derden verstrekken zonder persoonlijke toestemming van de Consument.

0